در این شب ها پادکستی است که به مرور در قالب هفتگی با تمرکز بر موضوعات علم، فناوری، ارتباطات علم و دنیای علمی تخیلی تهیه و منتشر میشود.
این پادکست را علاوه بر اینجا میتوانید از ارئه دهنده های اصلی پادکست از جمله اسپاتیفای، گول پادکست، اپل پادکست و بقیه نمونه ها تهیه و دنبال کنید.

هر قسمت این پادکست به همراه فهرستی از منابعی است که برا ی علاقه مندان در صفحه آن پادکست قرار داده می شود.

اجرای این پاد کست را پوریا ناظمی روزنامه نگار علم بر عهده دارد که این پادکست را در شهر مونترال، کانادا ضبط و پخش می کند.