پیش درآمد

پادکست «در این شب ها» ادامه پروژه ویدیو کست در این شب ها است. به دلیل گرفتاری های این روزها و زمان طولانی که تهیه ویدیو کست می برد، فکر کردم شاید بد نباشد فعلا ادامه آن را در قالب پادکست دنبال کنم.…