شب پنجم: باشگاه نظامیان فضا

پنجمین اپیزود پادکست در این شب ها منتشر شد…

شب چهارم: آینده روزنامه نگاری علم

قسمت چهارم پادکست در این شب‌ها با نگاهی به آینده دنیای روزنامه‌نگاری علم منتشر شد…