جایزه ابل و دنیای مرگ و زندگی

شب هفتم در این شب ها منتشر شد…